Zgłoszenie

 • FILM: celem konkursu w kategorii Film Dokumentalny jest docenienie filmu dokumentalnego jako twórczej interpretacji rzeczywistości z dużym akcentem na wizualną i estetyczną stronę dzieła. Przyjmowane będą filmy zrealizowane po 1 stycznia 2017 r.

  Organizatorowi należy udostępnić:
  • dwie kopie filmu na płycie DVD, CD lub Blu-ray (PAL/NTSC)
  oraz następujące materiały w wersji elektronicznej:
  • fotosy w rozdzielczości 300 dpi
  • streszczenie filmu w języku angielskim oraz polskim
  • filmografię oraz portret autorów filmu (reżyser, operator filmowy, scenarzysta, autor muzyki itd.) w rozdzielczości 300 dpi.

  1. Czas emisji: do 60 minut w przypadku filmu krótkometrażowego, czas emisji powyżej 60 minut w przypadku filmu pełnometrażowego.
  2. Z uwagi na niekomercyjny charakter Festiwalu, Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych i wypożyczenia kopii.
  3. W przypadku organizowania w ramach Festiwalu pokazów filmów w Internecie, filmy zakwalifikowane na Festiwal będą udostępnione bezpłatnie na te pokazy przez Zgłaszającego, za zgodą właściciela praw do filmu. Organizator zagwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, uniemożliwiających kopiowanie filmów na dysk.
  4. W przypadku przyznania nagrody dla filmu, Organizator może zwrócić się do właściciela praw z propozycją umożliwienia pokazu filmu w telewizji, na warunkach regulowanych odrębnym dokumentem.
  5. Materiały promocyjne do filmów (w tym trailer) zakwalifikowanych do Konkursu powinny zawierać logo MEDIATRAVEL. Materiały do filmów nagrodzonych na Festiwalu (w tym trailer) powinny zawierać informację o nagrodzie oraz logo MEDIATRAVEL. Logo zostanie dostarczone przez Organizatora po ogłoszeniu wyników konkursów.
  6. Zgłaszający pokrywa koszt dostarczenia i odbioru kopii oraz wszystkich niezbędnych materiałów, włączając w to koszty transportu, ewentualne należności celno-podatkowe i obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki. Jeśli Festiwal będzie zmuszony do pokrycia jakichkolwiek z tych kosztów, koszt ten zostanie refakturowany do Zgłaszającego.


 • PROGRAM TV: wszystkie warunki techniczne przyjęcia zgłoszenia - jak w kategorii Film. Przyjmowane będą programy telewizyjne, które zostały zrealizowane w latach 2017-2018. Tematem programów powinno być szeroko rozumiane Odkrywanie Świata, a więc programy ocierające się o zagadnienia podróży, historii, społeczeństwa, etniki, obyczajowości w tym polityki, kulinarne z kategorii „kuchnia i świat”, turystyczno- przyrodnicze oraz z tzw. nurtu active people, a więc sportu i ekstremalnego wyczynu.


 • FOTOGRAFIA: zdjęcia muszą być zrealizowane w latach 2017-2018. Zestawy/portfolio muszą zawierać nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 fotografii. Zgłoszenia przekraczające 12 zdjęć nie będą akceptowane. Zdjęcia mogą być zgłaszane tylko raz, zarówno jako pojedyncze zdjęcia, jak i zestawy/ portfolio. Zdjęcia zgłoszone więcej niż jeden raz nie będą brane pod uwagę. Pojedyncze fotografie zgłoszone jako część zestawu/ portfolio mogą również zostać nagrodzone jako pojedyncze zdjęcia. Mogą być zgłaszane także zdjęcia jeszcze niepublikowane.

  Charakterystyka zgłaszanych materiałów fotograficznych

  Zdjęcia cyfrowe:
  • Obrazy muszą mieć przynajmniej 3 000 pikseli długości
  • Rozdzielczość przynajmniej 72 dpi (lub więcej)
  • Każde zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG jako oddzielny obraz, przy ustawieniach zapewniających najwyższą jakość obrazu.

  1. Wszystkie dane fotografii należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym (data powstania, miejsce, kraj, podpis) i muszą one odpowiadać danym zawartym w plikach zdjęciowych.
  2. Oryginalna struktura plików zdjęciowych lub skanów nie może być poddawana żadnej obróbce cyfrowej. Dozwolone są jedynie zmiany, których można dokonać w konwencjonalnej technice w ciemni.
  3. Wydruki będą zaakceptowane wyłącznie w sytuacji, gdy uczestnik konkursu nie będzie w stanie nadesłać materiału cyfrowego. Dla potrzeb oceniających zostaną one zeskanowane. Wydruki powinny mieć wymiary pomiędzy: 20 x 25 cm (8 x 10 cala) a 30 x 40 cm (12 x 16 cala).
  4. Slajdy nie będą akceptowane.
  5. Przyjęte będą wyłącznie pojedyncze zdjęcia; nie będą brane pod uwagę kompozycje i zmultiplikowane obrazy. Również nie będą akceptowane fotografie, do tworzenia których zostały użyte maski, tła, ramki lub inne efekty. Zdjęcie musi być opatrzone nazwiskiem autora, agencji lub publikacji.


 • AUDYCJE RADIOWE: zapisane w formacie elektronicznym na CD lub DVD. Przyjmowane będą utwory powstałe nie wcześniej niż w ciągu 2 lat od chwili wypełnienia Formularza Zgłoszeń. Czas audycji nie powinien przekraczać 60 minut.

  Zgłoszenia obejmują m.in.:
  • magazyn (publicystyczny, kulturalny, kulturoznawczy, artystyczny)
  • program muzyczny
  • program polityczny
  • reportaż
  • dokument
  • feature
  • serwis informacyjny
  • słuchowisko (teatr radiowy)
  • pogadanka


 • WYPRAWY I PODRÓŻE: podlegają oddzielnemu regulaminowi, zgłoszenie wyprawy następuje poprzez wypełnienie oddzielnego Formularza Zgłoszeń dotyczącego konkursu WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU podanego na stronie internetowej festiwalu: www.mediatravel.pl. Czas podjętej i zrealizowanej wyprawy/ podróży nie może przekraczać 2 lat od chwili zgłoszenia wyprawy do konkursu. Zgłosić można osobę lub zespół osób. W zgłoszeniu należy określić kategorię zgłoszenia, a więc: wyprawa naukowa, wyprawa kulturowa, wyprawa sportowa, podróż lub nagroda specjalna. Zgłaszającym powinna być osoba, która posiada prawo do wypełnienia Formularza Zgłoszeń.


 • KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA: podlegają oddzielnemu regulaminowi, zgłoszenie wyprawy następuje poprzez wypełnienie oddzielnego Formularza Zgłoszeń dotyczącego konkursu KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA ROKU podanego na stronie internetowej festiwalu: www.mediatravel.pl.


Sposoby zgłoszenia udziału

 1. Filmy, programy tv, fotografie, audycje radiowe (jeśli nie jest to zaznaczone inaczej w poszczególnych kategoriach) muszą być dostarczone na CD/DVD/BLU-RAY, z czytelnym, pełnym imieniem i nazwiskiem autora.
 2. Zgłoszenia muszą być dostarczone pocztą lub przesyłką kurierską z oznaczeniem kategorii zgłoszenia.
 3. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez e-mail.
 4. Wszystkie zgłoszenia muszą być dostarczone do biura Festiwalu MEDIATRAVEL, najpóźniej do dnia 20 września 2017 roku
 5. Ze zwycięzcami skontaktujemy się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
 6. Zgłoszone prace nie są zwracane. Mediatravel zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych materiałów w celach promocyjnych festiwalu
 7. Zasady i warunki uczestnictwa podane w formularzu zgłoszeniowym są wiążące.


World Mediatravel Award

Główna nagroda, World Mediatravel Award, przyznawana jest jednemu autorowi. Ocenie podlega: wybitny poziom kreatywności i percepcji audiowizualnej, wartość podjętego tematu oraz sposób przedstawienia.

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane na specjalnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Festiwalu: www.mediatravel.pl . Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne w momencie wypełnienia, podpisania i przesłania na adres biura festiwalu Formularza Zgłoszeń składającego się z dwóch części: Części A i Części B, a w przypadku zgłoszeń wypraw i podróży oraz książek należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszenia WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU lub KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA ROKU.

Koszt przesłania prac do przeglądu selektywnego i konkursowego pokrywają zgłaszający.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście. Adres festiwalu: Festiwal MEDIATRAVEL, 91-073 Łódź, al. Włókniarzy 204.

Na kopercie koniecznie prosimy zaznaczyć kategorię zgłoszenia.


Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL